W związku z zamieszczonym przez nas Zapytaniem ofertowym nr 1/2018/ZAP na wykonanie usługi badawczej w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie  2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP w dniu 7 listopada, zamieszczamy ogólnodostępną informację o wynikach postępowania.

https://unimetalrecycling.pl/wp-content/uploads/2018/11/08_zawiadomienie-o-wyborze-oferty_v1.pdf