Jeśli jesteście przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na gospodarowanie odpadami, warto zapoznać się z nowymi obowiązkami, wynikającymi z wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592). Jednym z ważniejszych punktów ustawy, jest wprowadzenie obowiązku zaktualizowania posiadanych decyzji. Mianowicie, do 5 września 2019 r. podmioty, które posiadają którekolwiek z poniższych zezwoleń:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • lub zezwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie/przetwarzanie odpadów,

są zobowiązane do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji, czyli mówiąc kolokwialnie do jej zaktualizowania. Konieczne jest przy tym wskazanie dodatkowych informacji o prowadzonej działalności, oraz dołączenie odpowiednich dokumentów.

Niedopełnienie obowiązku w powyższym terminie, skutkuje wygaśnięciem w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

We wniosku o zmianę posiadanych zezwoleń, który składać będziemy przed 5 września b.r., musimy wskazać poniższe informacje:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Oprócz tego, przedsiębiorca, który składa wniosek o zmianę zezwolenia na gospodarowanie odpadami, koniecznie musi złożyć także poniższe dokumenty:

 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy o odpadach;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy ustawy o odpadach;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Co jest potrzebne do wydania operatu przeciwpożarowego?

Podmioty składające wniosek o zmianę posiadanych decyzji, muszą złożyć tzw. operat przeciwpożarowy, stanowiący załącznik do powyższego wniosku. Zdaniem ustawodawców, nowy obowiązek przyczyni się do walki z coraz częstszymi pożarami składowisk. Operat jest niezbędny, by uzyskać pozytywną decyzję Państwowej Straży Pożarnej i móc dalej składować odpady. Jest dokumentem, który określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego, jego części, czy innego miejsca, w którym magazynuje się odpady.

Proces przygotowania dokumentu wygląda następująco: Podmiot gospodarujący odpadami przygotowuje samodzielnie dokumentację dotyczącą obiektu magazynowania. Następnie przeprowadzana jest wizja lokalna, by określić warunki ochrony przeciwpożarowej. Po wizji lokalnej, przygotowywany jest operat, który przekazywany jest Komendantowi Miejskiemu lub Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Na wydanie postanowienia ma on 14 dni.

Operat zawiera :

 1. Informacje formalno-prawne – NIP firmy; rodzaje przetwarzanych odpadów i ich masa określona w skali roku;  określenie miejsca i sposobu magazynowania/przetwarzania odpadów; ustalenie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy odpadów, jaka może być magazynowana w tym samym czasie; określenie pojemności instalacji, obiektu czy części w której magazynuje się odpady; opis metod przetwarzania odpadów i procesu; opis procesu technologicznego; prezentację możliwości technicznych, które pozwalają na należyte wykonywanie działalności z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników, odbytych szkoleń, jakości posiadanej instalacji i urządzeń; określenie przewidywanego okresu wykonywania działalności; określenie działań podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli bezpieczeństwa; ustalenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych – zwłaszcza dotyczy to takich związków, jak : PCB, pentachlorofenol (PCB), chlor, fluor, siarki i metale ciężki.
 2. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej – warunki ochrony przeciwpożarowej; charakterystykę procesu technologicznego, zabezpieczeń; charakterystykę pożarową zbieranych i przetwarzanych odpadów; charakterystykę pożarową obiektów, linii produkcyjnej, terenu; opis środków ochrony przeciwpożarowej; określenie czy obiekt spełnia wymogi budowlane w zakresie bezpieczeństwa, klasy odporności pożarowej i zabezpieczenia; określenie odległości od innych obiektów; warunki dojazdu pożarowego; zaopatrzenie w wodę; wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sposoby weryfikacji ich sprawności technicznej oraz konserwacji; opis sposobu postępowania na wypadek pożaru, zabezpieczenia prac niebezpiecznych przed wybuchem pożaru, zapoznania użytkowników obiektu z wszelkimi przepisami i zasadami działania; zadania i obowiązku wynikające z ochrony przeciwpożarowej; sposoby szkolenia pracowników i okres ponownych szkoleń; kopię instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; plany obiektów wraz z usytuowaniem urządzeń przeciwpożarowych, kurków głównych instalacji gazowej, hydrantów, materiałów niebezpiecznych itd. 

  Rozporządzenie w sprawie wymagań przeciwpożarowych dla odpadów ma wejść w życie dopiero 22 sierpnia 2019 r.

Ustawa określa także kto jest uprawniony do sporządzenia operatu przeciwpożarowego. Wszystko zależy od tego, do kogo kierujemy wniosek:

 • Jeśli kierujemy do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wówczas operat musi zostać sporządzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Gdy wniosek kierujemy do starosty, operat może przygotować osoba posiadająca wykształcenie inżyniera pożarnictwa lub wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

 

Warto dodać, że od  22 lutego 2019 r. podmioty, które posiadają zezwolenie na zbieranie / przetwarzanie / wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie oraz prowadzą magazynowanie (zarządzają składowiskiem), muszą spełnić nowe wymagania odnośnie wizyjnego systemu kontroli składowiska. Aktualne przepisy zakładają także obowiązkowe kontrole przed wydaniem pozwoleń. Zaostrzeniu ulegają kary administracyjne za działanie bez koniecznych zezwoleń.

Wszelkie nowe informacje dotyczące obowiązków wynikających z gospodarowania odpadami, znajdziecie na naszej stronie internetowej, w zakładce “Aktualności“.