11 i 12 listopada obchodziliśmy 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę. Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć Wam nieco historię naszej okolicy z tamtych czasów. Dla Unimetal Recycling – polskiej firmy z polskim kapitałem, te dwa dni były niezwykle ważne. Ziemie Powiatu Chrzanowskiego są naszą małą ojczyzną, z której wyrośliśmy. To właśnie tu mieszkamy od urodzenia. Tu rozwijamy się i prowadzimy firmę, która nieustannie wspiera także rozwój ludzi mieszkających w okolicy i wszelkie inicjatywy, które pozytywnie wpływają na życie innych. Dzisiejszy artykuł jest ukłonem dla wszystkich, którym zawdzięczamy bezpieczeństwo i spokojne życie. Laurką dla bohaterów żyjących niegdyś tutaj, walczących o to, byśmy teraz mogli wszyscy cieszyć się wolnością i stawianym przez nią możliwościom. Cieszmy się nią nie tylko od święta, ale przez cały rok, pamiętając zawsze o przeszłości i patrząc w przyszłość.

Czasy rozbiorów

Możemy być dumni z udziału naszych chrzanowskich przodków w działaniach na rzecz niepodległości Polski.  Świadczą o tym choćby słowa podziękowania, jakie złożył Tadeusz Kościuszko tuż po manifeście połanieckim. Chrzanowianie walczyli wówczas w legionach Jana Henryka Dąbrowskiego, a także w wojsku Królestwa Kongresowego.

 

W latach 30. XIX wieku, w mieście utworzono posterunek policji, składający się z 5 policjantów, utworzono także pocztę, którą oznaczono tradycyjną trąbką i herbem Wolnego Miasta. W tym samym czasie wykonano plany rozbudowy miasta i zwiększenia jego atrakcyjności w powiecie. Plan ten zakończył się fiaskiem z powodu potajemnego układu rosyjsko-austriackiego i zajęcia Krakowa przez Austrię, dokonanego w wyniku pojawiających się tam zamieszek. Rok 1846 i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej doprowadziła finalnie do powstania w Krakowie. Do walk przyłączyły się oczywiście Chrzanów, Krzeszowice, a także Jaworzno.

 

Chrzanowianie znaczący udział mieli zarówno w 1831 r., gdy wybuchło powstanie listopadowe, a także podczas powstania krakowskiego w 1846 r.  W tym ostatnim, swoim męstwem i odwagą wykazał się Józef Patelski – szlachcic urodzony we Włosienicy pod Oświęcimiem, którego 15-osobowy oddział kawalerii rozgromił w Chrzanowie austriacki oddział, zmuszając żołnierzy do ucieczki. Po jego zasługach w powstaniu krakowskim, powierzono mu szkolenie ochotników walczących w powstaniu styczniowym na terenach pomiędzy Sosnowcem a Ojcowem.

 

Powstanie niestety zakończyło się przegraną przez wzgląd na jego spontaniczność i brak należytego przygotowania. Kraków wraz z Chrzanowem zostały przyłączone do Królestwa Galicji i mianowano je nazwą Wielkie Księstwo Krakowskie.

 

W 1853 dokonano podziału Galicji, a Chrzanów stał się stolicą powiatu.

W czasie powstania styczniowego, na ziemiach Chrzanowskich działał Komitet Narodowy. Funkcjonowały także liczne punkty opatrunkowe. 5 maja 1863 r. nieopodal Olkusza rozegrała się niezwykle krwawa bitwa pod Krzykawką, w której polegli m.in. Francesco Nullo – włoski generał, który w 1863 r. przybył do Krakowa oraz jego adiutant – Ellia Marchetti, który zginął w szpitalu w Chrzanowie od rany zadanej w pierś przez jednego z Rosjan. Tu też został pochowany.

Ważne daty :

1809 – 1815 – Chrzanów wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego

1815 – 1846 – Chrzanów jest częścią Rzeczpospolitej Krakowskiej

1846 – 1918 – Część austriackiej Galicji

Międzyczasie,  włodarzami miasta byli m.in. książę Albert Kazimierz – syn króla Augusta III; Karol Ludwik Habsburg czy spółka kupców wrocławskich, wśród których znalazł się Emanuel Loewenfeld – który wkrótce stał się jedynym właścicielem Chrzanowa. Rodzina Loewenfeldów stała się inicjatorem wielu przedsięwzięć. Do 1939 roku zamieszkiwali obecne Muzeum w Chrzanowie, które było również miejscem spotkać męskiego chóru „Żaby”. Na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie zobaczyć można ich mauzoleum rodzinne.

W wieku XIX, Chrzanów stał się głównym ośrodkiem przemysłowym Zagłębia Krakowskiego. Dlaczego ? Nasze ziemie bogate były w liczne złoża kruszców. Były one wydobywane już wcześniej, jednak rozwój technologiczny pozwolił wówczas na zastosowanie nowoczesnych metod wydobywczych.

Przełomowy okazał się rok 1847, kiedy wybudowano w Chrzanowie linę kolejową, którą łączyła Kraków ze Śląskiem, a 9 lat później, utworzono połączenie między Krakowem a Wiedniem (jedną ze stacji był właśnie Chrzanów). 5 lat później otworzono na Kątach kopalnię rud cynkowo-ołowianych „Matylda”, która funkcjonowała z przerwami aż do roku 1972. Powstaniu jej sprzyjało poszukiwanie surowców dla działających na Śląsku hut.

Chrzanów rósł w siłę, dzięki czemu już w 1952 r. stał się stolicą powiatu. Sukcesywnie rosła ilość mieszkańców, wśród których największy odsetek stanowili robotnicy.

W 1909 r. zaczęło funkcjonować Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które rok później otrzymało swój budynek, a w 1912 r. powstało chrzanowskie gimnazjum. Pierwsza matura w Chrzanowie odbyła się w 1919 r.

                                                                                                                                                                                               Źródło : Narodowe Archiwum Cyfrowe

Rok 1912, na naszych ziemiach zaczęły formować się drużyny przynależące do Związku Strzeleckiego, który utworzono dwa lata wcześniej we Lwowie. Łącznie do okręgu krakowskiego przynależało 3682 strzelców.

 

24 sierpnia 1914 r. założono w Chrzanowie Powiatowy Komitet Narodowy. 650 chrzanowian walczyło w Legionach Piłsudskiego. Jednym ze skutków działań wojennych było zajęcie przez wojsko szkoły w Alwerni, a w wyniku epidemii cholery na terenach zajętych przez Austriaków, konieczne było zorganizowanie szpitali infekcyjnych. Na poczet tego zajęto m.in. budynek „Sokół”.

 

Także w sierpniu 1914 r. Towarzystwo Gimnastyczne wysłało 250 ochotników do Krakowa, Związek Strzelecki natomiast 120.

 

W legionach walczyło ponad 400 osób z miasta, wśród nich Franciszek Grzybowski – pseudonim „Biały Kruk”.  Mężczyzna urodził się w Chrzanowie w 1891 r. Mając 23 lata, wyruszył wraz z Pierwszą Kompanią Kadrową z Krakowa, by dowodzić 1 pułkiem piechoty Legionów. Dowodząc III batalionem ósmego pułku piechoty Legionów, brał udział w zdobyciu Cytadeli. Pośmiertnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Zginął w walce z Ukraińcami w 1919 r.

                                                                                                                                      Źródło :  Facebook @chrzanowhistoria

Po odzyskaniu niepodległości, Chrzanów przynależał do województwa krakowskiego II Rzeczypospolitej. W okresie 20-lecia międzywojennego, miał miejsce olbrzymi wzrost gospodarczy miasta. Utworzono na naszych ziemiach ceramiczny zakład przemysłowy „Stella” oraz zakład, z którego nasze miasto znane jest do dnia dzisiejszego – „Fablok” – który był pierwszą w kraju fabryką lokomotyw. Już 12 lat od jej założenia, wyprodukowana została 500-setna lokomotywa. Głównymi odbiorcami produkowanych tu lokomotyw były takie kraje jak Bułgaria, Łotwa, a nawet Maroko.

 

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w naszym kraju, w Chrzanowie nie zabrakło hucznego świętowania. W niedzielę o 12 dokonano odsłonięcia w parku miejskim pamiątkowej tablicy „100-lecie Odzyskania Niepodległości”. W obchody włączyła się także młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, która wykonała patriotyczny mural. Dzień zakończył się korowodem niepodległościowym oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

    Źródło : Facebook @chrzanowhistoria

       Źródło : Facebook @chrzanowhistoria

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!