Seria pożarów składowisk odpadów w naszym kraju wymusiła wprowadzenie nowych regulacji prawnych. Nikt nie ma wątpliwości, że pożary te nie były przypadkowe.

Portal remiza.pl opublikował nawet mapę, na której oznaczone zostały miejsca, w których doszło do pożaru i nielegalnego pozbycia się odpadów.

Źródło : https://twitter.com/Remizapl

Jedną z najważniejszych kwestii, które chce uregulować Ministerstwo Środowiska jest monitoring składowisk.

Jak wygląda teraz kwestia monitoringu miejsc składowania odpadów ?

Przedsiębiorca, który chce otrzymać jasną i precyzyjną informację dotyczącą sposobu postępowania może natrafić na pewien problem. Mianowicie, w internecie znaleźć można wiele wręcz sprzecznych ze sobą informacji, oraz artykuły pochodzące sprzed kilku miesięcy lub lat. W tej sytuacji nietrudno o dezinformację.

Biorąc pod uwagę wypowiedzi reprezentantów Ministerstwa, można przypuszczać, że już od dziś – tzn. od 22 lutego 2019 r. przedsiębiorstwa zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów mają obowiązek, by ich miejsca magazynowania odpadów były wyposażone w monitoring wizyjny.

Rzeczywiście, regulacja prawna, z której ten zapis wynika – art. 25 ust. 6a i 6b ustawy o odpadach dotyczące monitoringu wizyjnego, wchodzi dzisiaj w życie. Należy jednak wspomnieć tu o rt. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592), który mówi, że :

„Art. 12. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie  odpadów  lub  zarządzający  składowiskiem  odpadów  jest  obowiązany  spełnić  wymagania  określone w art. 25 ust. 6a  i 6b  ustawy  zmienianej  w art. 1  oraz  wymagania  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z przytoczonym powyżej przepisem, podmioty zbierające i przetwarzające odpady mają czas na montaż monitoringu do 5 marca 2019 r. W praktyce, mamy zatem 10 dni od wprowadzenia obowiązku w życie do momentu faktycznego jego spełnienia.

Data ta została potwierdzona przez Ministerstwo w poniższym dokumencie :

„Informacja Ministra Środowiska nt. wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw” (str. 5)

Jakie są wymagania Ustawy o odpadach na ten moment ?

Ustawa o odpadach wymaga, aby zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów był:

  • przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu,
  • udostępniany na żądanie organu uprawnionego do kontroli  działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego (udostępnienie utrwalonego obrazu lub jego kopii),
  • prowadzony przez całą dobę zapis obrazu i zapewniał identyfikację osób przebywających w tym miejscu,
  • przechowywany i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.

 

Czy odnośnie monitoringu wizyjnego, są jakieś odrębne, szczegółowe wymagania ? 

Na ten moment nie, jednak wkrótce będą one określone w osobnym rozporządzeniu, które jednak jest dopiero projektem. Zatem aktualnie nas nie obowiązują i nie mogą być wymagane przez organy administracji i kontroli.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Jeśli tylko pojawią się jakieś nowe regulacje prawne, o których musicie wiedzieć, na pewno Was o tym poinformujemy !

Aktualne ceny katalizatorów w naszych skupach partnerskich znajdziecie w zakładce “cennik“.