Jednym z elementów programu „Zdrowych Relacji Biznesowych” jest wsparcie merytoryczne, edukacja i wzajemne zwiększenie świadomości przedsiębiorców m.in. w zakresie ekologii. Z tego powodu przypominamy wszystkim właścicielom firm, które korzystają ze środowiska, że powoli zbliżają się terminy składania sprawozdań środowiskowych do odpowiednich organów. Zaostrzone w ostatnich latach przepisy prawne wymuszają na nas wszystkich regularne sporządzanie odpowiedniej dokumentacji podsumowującej ubiegły rok oraz wzrost odpowiedzialności za środowisko naturalne, a więc nasze wspólne dobro.

Jak już wspomnieliśmy – każda osoba będą przedsiębiorcą i korzystająca ze środowiska, koniecznie musi złożyć odpowiednie sprawozdania środowiskowe w odpowiednim terminie.

Co w świetle prawa oznacza korzystanie ze środowiska ?

Podmioty korzystające ze środowiska, to przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie są osobą prawną, a którym zdolność prawną przyznaje odrębna ustawa. Do korzystających ze środowiska zalicza się również zagranicznych przedsiębiorców, czyli tych którzy prowadzą swoją działalność poza granicami kraju, a także obywatela polskiego, który wykonuje działalność za granicą. Do korzystających ze środowiska zaliczamy także jednostki organizacyjne,  niebędące w rozumieniu prawa przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne, których nie można określić podmiotem, (o których mowa powyżej), które korzystają ze środowiska w takim zakresie, do którego wymagane jest odpowiednie zezwolenie.

Co to oznacza w praktyce ?

Najprościej rzecz biorąc, „korzystający ze środowiska”, to wszyscy ci, którzy wykonując swoją działalność wytwarzają odpady, wykorzystują w swojej pracy samochody, maszyny, wózki widłowe, agregaty prądotwórcze, kotły, piece, ciągniki rolnicze lub pojazdy szynowe. To również, ci, którzy wykonują prace lakiernicze, malarskie oraz prowadzą stację paliw lub hurtownię paliwa. Wszystkie te podmioty muszą wywiązać się z obowiązku sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, o której zaraz więcej opowiemy.

Terminy jakich sprawozdań zbliżają się nieuchronnie ?

30 stycznia– Sprawozdanie dotyczące okresowej emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska oraz poboru wody wykonywanych częściej niż raz w miesiącu (za okres 1.10 – 31.12 2018 r.) Dokument składany jest do właściwego dla nas organu ochrony środowiska, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

31 stycznia – Sprawozdanie dotyczące wyników z ciągłych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska (za okres całego poprzedniego roku). Dokument składany jest do właściwego dla nas organu ochrony środowiska, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

28 lutego – Raporty KOBiZE – Dotyczy ono podmiotów, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza. Jest to raport dotyczący całego poprzedniego roku i zawiera takie informacje jak: wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, które zostały wprowadzone do środowiska; wielkość produkcji oraz szczegółowe informacje odnośnie surowców i paliw, które towarzyszą emisjom; środki techniczne, które mają zapobiec lub zminimalizować emisję; emisja, którą udało się ograniczyć w wyniku podjętych działań oraz kiedy udało się osiągnąć ograniczenie emisji; planowane terminy podjęcia nowych działań oraz wielkości wynikającej z nich emisji gazów cieplarnianych. Raport składany jest drogą elektroniczną, poprzez osobisty profil w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami według dostępnego na platformie wzoru.

15 marca – Sprawozdanie dotyczące posiadanych odpadów, w tym wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych (za okres zeszłego roku). Zawiera informacje odnośnie rodzaju i ilości odpadów, oraz sposobu ich zagospodarowania. Składane do marszałka województwa, w którym wytwarzanie, zbierane lub odzyskiwane są odpady.

15 marca – Sprawozdanie dla zbierających zużyte baterie lub akumulatory. Przeprowadzane corocznie, zawierające informacje o rodzaju i ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. Składane do marszałka województw.

31 marca –  Wykaz zawierający informacje o rocznej opłacie za korzystanie ze środowiska (za okres całego ubiegłego roku). Odnosi się do wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, składowania odpadów oraz wprowadzania ścieków do wód i ziemi. Wykaz składany jest do urzędu marszałkowskiego, w którym korzysta się ze środowiska. Wyjątkiem jest wykaz wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza. Ten dokument składa się do urzędu marszałkowskiego, w którym podmiot składający wykaz jest zarejestrowany.

31 marca – Sprawozdanie dla producentów opakowań, importerów nabywających opakowania, eksporterów, którzy dokonują dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, oraz pakujących produkty, które zostały wytworzone przez inny podmiot gospodarczy. Zawiera informacje o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych do niej, rodzaju opakowań, wysokości opłaty produktowej do uiszczenia oraz sposobach przeprowadzenia publicznych, obowiązkowych kampanii edukacyjnych oraz wykaz kosztów poświęconych na ten cel.

31 marca – Ostateczny termin składania opłat środowiskowych

Co stanie się w przypadku niezłożenia raportów we właściwym terminie ?

Jeżeli wedle przepisów jesteśmy zobowiązani do przekazania sprawozdań odpowiednim organom, lecz nie złożymy go, grozi nam kara pieniężna w wysokości 500 zł, zgodnie z Art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Ponadto za niezłożenie sprawozdania we wskazany z przepisach terminie, możemy spodziewać się także kary w wysokości 2 000 zł, zgodnie z Art. 200 ust. 4 wspomnianej ustawy

Bądźcie na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu.

Już wkrótce przydatne informacje dla przedsiębiorców !

Obowiązek informacyjny RODO – Kontrahenci.
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Unimetal Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ulica Tuwima numer 21, NIP: 6282261630 oraz REGON: 123109871, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508672 (dalej jako „Spółka”); 
3) Cele i podstawa przetwarzania:  W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta ze Spółką, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: spółki Unimetal Rec sp.z o.o. oraz Unimetal Rec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 
6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat.
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Unimetal spółka z o.o.

Podziel się

Wyślij informację do swoich znajomych!