Jednym z elementów programu „Zdrowych Relacji Biznesowych” jest wsparcie merytoryczne, edukacja i wzajemne zwiększenie świadomości przedsiębiorców m.in. w zakresie ekologii. Z tego powodu przypominamy wszystkim właścicielom firm, które korzystają ze środowiska, że powoli zbliżają się terminy składania sprawozdań środowiskowych do odpowiednich organów. Zaostrzone w ostatnich latach przepisy prawne wymuszają na nas wszystkich regularne sporządzanie odpowiedniej dokumentacji podsumowującej ubiegły rok oraz wzrost odpowiedzialności za środowisko naturalne, a więc nasze wspólne dobro.

Jak już wspomnieliśmy – każda osoba będą przedsiębiorcą i korzystająca ze środowiska, koniecznie musi złożyć odpowiednie sprawozdania środowiskowe w odpowiednim terminie.

Co w świetle prawa oznacza korzystanie ze środowiska ?

Podmioty korzystające ze środowiska, to przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie są osobą prawną, a którym zdolność prawną przyznaje odrębna ustawa. Do korzystających ze środowiska zalicza się również zagranicznych przedsiębiorców, czyli tych którzy prowadzą swoją działalność poza granicami kraju, a także obywatela polskiego, który wykonuje działalność za granicą. Do korzystających ze środowiska zaliczamy także jednostki organizacyjne,  niebędące w rozumieniu prawa przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne, których nie można określić podmiotem, (o których mowa powyżej), które korzystają ze środowiska w takim zakresie, do którego wymagane jest odpowiednie zezwolenie.

Co to oznacza w praktyce ?

Najprościej rzecz biorąc, „korzystający ze środowiska”, to wszyscy ci, którzy wykonując swoją działalność wytwarzają odpady, wykorzystują w swojej pracy samochody, maszyny, wózki widłowe, agregaty prądotwórcze, kotły, piece, ciągniki rolnicze lub pojazdy szynowe. To również, ci, którzy wykonują prace lakiernicze, malarskie oraz prowadzą stację paliw lub hurtownię paliwa. Wszystkie te podmioty muszą wywiązać się z obowiązku sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, o której zaraz więcej opowiemy.

Terminy jakich sprawozdań zbliżają się nieuchronnie ?

30 stycznia– Sprawozdanie dotyczące okresowej emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska oraz poboru wody wykonywanych częściej niż raz w miesiącu (za okres 1.10 – 31.12 2018 r.) Dokument składany jest do właściwego dla nas organu ochrony środowiska, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

31 stycznia – Sprawozdanie dotyczące wyników z ciągłych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzonej do środowiska (za okres całego poprzedniego roku). Dokument składany jest do właściwego dla nas organu ochrony środowiska, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

28 lutego – Raporty KOBiZE – Dotyczy ono podmiotów, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza. Jest to raport dotyczący całego poprzedniego roku i zawiera takie informacje jak: wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, które zostały wprowadzone do środowiska; wielkość produkcji oraz szczegółowe informacje odnośnie surowców i paliw, które towarzyszą emisjom; środki techniczne, które mają zapobiec lub zminimalizować emisję; emisja, którą udało się ograniczyć w wyniku podjętych działań oraz kiedy udało się osiągnąć ograniczenie emisji; planowane terminy podjęcia nowych działań oraz wielkości wynikającej z nich emisji gazów cieplarnianych. Raport składany jest drogą elektroniczną, poprzez osobisty profil w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami według dostępnego na platformie wzoru.

15 marca – Sprawozdanie dotyczące posiadanych odpadów, w tym wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych (za okres zeszłego roku). Zawiera informacje odnośnie rodzaju i ilości odpadów, oraz sposobu ich zagospodarowania. Składane do marszałka województwa, w którym wytwarzanie, zbierane lub odzyskiwane są odpady.

15 marca – Sprawozdanie dla zbierających zużyte baterie lub akumulatory. Przeprowadzane corocznie, zawierające informacje o rodzaju i ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów. Składane do marszałka województw.

31 marca –  Wykaz zawierający informacje o rocznej opłacie za korzystanie ze środowiska (za okres całego ubiegłego roku). Odnosi się do wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, składowania odpadów oraz wprowadzania ścieków do wód i ziemi. Wykaz składany jest do urzędu marszałkowskiego, w którym korzysta się ze środowiska. Wyjątkiem jest wykaz wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza. Ten dokument składa się do urzędu marszałkowskiego, w którym podmiot składający wykaz jest zarejestrowany.

31 marca – Sprawozdanie dla producentów opakowań, importerów nabywających opakowania, eksporterów, którzy dokonują dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, oraz pakujących produkty, które zostały wytworzone przez inny podmiot gospodarczy. Zawiera informacje o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych do niej, rodzaju opakowań, wysokości opłaty produktowej do uiszczenia oraz sposobach przeprowadzenia publicznych, obowiązkowych kampanii edukacyjnych oraz wykaz kosztów poświęconych na ten cel.

31 marca – Ostateczny termin składania opłat środowiskowych

Co stanie się w przypadku niezłożenia raportów we właściwym terminie ?

Jeżeli wedle przepisów jesteśmy zobowiązani do przekazania sprawozdań odpowiednim organom, lecz nie złożymy go, grozi nam kara pieniężna w wysokości 500 zł, zgodnie z Art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Ponadto za niezłożenie sprawozdania we wskazany z przepisach terminie, możemy spodziewać się także kary w wysokości 2 000 zł, zgodnie z Art. 200 ust. 4 wspomnianej ustawy

Bądźcie na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu.

Już wkrótce przydatne informacje dla przedsiębiorców !