W dni 4 lipca bieżącego roku, Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Jakie implikacje dotyczące pracy firm recyklingujących pojazdy wycofane z eksploatacji wynikają z tego faktu ?

1. Zdecydowano się przedłużyć czas na złożenie wniosku o zmianę decyzji w zakresie dostosowania się do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych niektórych ustaw do dnia 5 marca 2020 r. Przypomnijmy, że w ostatnim artykule informowaliśmy Was, że termin ten mijać będzie z dniem 5 września br. Jak widzimy, uległ on zmianie. Termin wydłużono zatem aż o 6 miesięcy.

2. Sejm wprowadził sankcje finansowe za nie zgłoszenie faktu nabycia lub zbycia pojazdu, o którym mowa w art. 78 ust 2 Prawa o ruchu drogowym, a także za niedopełnienie w terminie 30 dni obowiązku zarejestrowania pojazdu, który został sprowadzony z terytorium UE. Wysokość sankcji określił na kwotę od 200 zł do 1000 zł.

3. Postanowiono wydłużyć okres magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne do 3 lat.

4. Wprowadzono kary administracyjne za przekroczenie okresu magazynowania w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł (mówi o tym art. 194 ustawy o odpadach).

5. Poszerzono odpowiedzialność posiadaczy odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że podmioty będące posiadaczami odpadów niebezpiecznych (wytwórca lub podmiot zbierający takie odpady), będzie odpowiadał za to co stanie się z odpadami, nawet po ich przekazaniu do następnego posiadacza (który uzyskał stosowne decyzje), aż do czasu kiedy zostaną one poddane końcowemu procesowi unieszkodliwienia lub odzysku.

Musimy mieć na uwadze fakt, że jest to dopiero projekt, który pomimo, że został przyjęty przez Sejm, zostaje skierowany  do Senatu, gdzie zostanie szczegółowo omówiony, a w przypadku jego zatwierdzenia przez władzę legislacyjną, zostanie przedstawiony do podpisu Prezydentowi RP, który ostatecznie zatwierdzi zmiany.

Aktualności związane z prawem środowiskowym dla branży recyklingu i wszelkimi zmianami w przepisach, możecie śledzić na naszej stronie.