Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.

„Opracowanie metody zagospodarowania hałdy odpadów rud cynkowo- ołowiowych”

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii pozwalającej na gospodarcze wykorzystanie odpadów pochodzących z wydobycia i przetwarzania rud cynkowo-ołowiowych.

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu i wdrożeniu technologii opracowanej w ramach usługi zewnętrznej firma planuje rozszerzyć swoją ofertę o materiały/ surowce i dodatki budowlane pochodzące z odzysku poflotacyjnych odpadów rud cynku i ołowiu.

Wartość projektu: 172 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 119 000.00 PLN
Projekt nr POIR.02.03.02-12-0061/18