Kim jesteśmy

Jesteśmy wiarygodną i sprawdzoną firmą, która z bazą swoich doświadczonych pracowników jest do Państwa dyspozycji. Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem, które stanowią najwyższą wartość naszej firmy.

Nasi pracownicy zapewniają profesjonalny proces odbioru i przetwarzania katalizatorów. Stale się doskonalimy, na bieżąco śledzimy przepisy i trendy w dziedzinie recyklingu. Długoletnia działalność na ryku skupu katalizatorów, pozwoliła nam wypracować i osiągnąć pozycję leadera w tej części Europy – od małej, lokalnej firmy skupującej i przerabiającej katalizatory.

Spółka posiada grupę kapitałową, w skład której wchodzi firma DS Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, której przedmiotem działalności jest skup i przerób katalizatorów od dostawców detalicznych. DS. Auto sp. z o.o. działa na polskim rynku od roku 2000.

Who we are

UMR is a reliable and proven company whose experienced staff is at your disposal.Our team boasts years of expertise and is the company’s most important asset.

The staff ensures professional takeback and processing of catalytic converters. By following the latest legislation changes and trends in the field of recycling, we constantly evolve. Years of operations in thecatalytic converter purchasing markethelped us become the leader of this part of Europe, even though we started as a small, local company focused on purchasing and processing catalytic converters.

Our group includes DS Auto Sp. z o.o., a company based in Chrzanów, Poland, which purchases and processes catalytic converters from retail suppliers.DS Auto sp. z o.o. has been present in the Polish market since the year 2000.

Wer sind wir

Wir sind ein glaubwürdiges und zuverlässiges Unternehmen, das mit seinen erfahrenen Mitarbeitern Ihnen zur Verfügung steht. Unser Team besteht aus Menschen mit langjähriger Erfahrung, die der höchste Wert unseres Unternehmens sind.

Unsere Mitarbeiter gewährleisten professionelles Verfahren der Abholung und Verarbeitung von Katalysatoren. Wir bildenuns ständig fort, ununterbrochen verfolgen wir Gesetze und Trends auf dem Gebiet der Wiederverwertung. Langjährige Aktivität auf dem Markt des Ankaufs von Katalysatoren ermöglichte es uns, die marktführende Position in diesem Teil Europas zu erarbeiten und zu erreichen - von einem kleinen, lokalen Unternehmen, das Katalysatoren ankaufte und verarbeitete.

Die Gesellschaft besitzt eine Kapitalgruppe, die das Unternehmen DS Auto Sp. z o.o. mit Sitz in Chrzanów umfasst, dessen Kerngeschäft der Ankauf und die Verarbeitung von Katalysatoren von den Einzellieferanten bildet. DS. Auto sp. z o.o. ist auf dem polnischen Markt seit 2000 tätig.

Co robimy

Współpracujemy z dużymi i małymi firmami na całym świecie w dziedzinie odzysku metali szlachetnych z katalizatorów. Zajmujemy się skupem i przerobem używanych katalizatorów ceramicznych, monolitem z tych katalizatorów oraz katalizatorów metalowych wszystkich modeli samochodów.

Naszym celem jest, odzyskanie do ponownego wykorzystania jak największej ilości metali szlachetnych z dostarczonego materiału. Stosujemy do tego szereg sprawdzonych procedur i zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Tym samym chcemy wnieść swój wkład w ponowne użycie brakujących na naszej planecie metali oraz zrobić coś dla przyszłych pokoleń.

Nasi klienci to firmy oczekujące pewnych, legalnych rozwiązań, które UMR może im zapewnić. Pracujemy zgodnie z przepisami polskiego oraz unijnego prawa, wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne. To dzięki zadowolonym klientom, którzy współpracują z nami od lat UMR staje się synonimem jakości, precyzji i niezawodności w dziedzinie recyklingu i odzysku metali szlachetnych.

What we do

Both large and small companies from around the globe work with us in recovering noble metals from catalytic converters. We purchase and process used ceramic catalytic converters, monolith contained in them as well as metal catalytic converters from any car model.

Our goal is to recover as much noble metal content from the supplied material as possible to enable its reuse.To this end, we use a number of well-tried procedures and maintain a qualified staff.This way, we wish to help the planet and future generations by making rare metals usable again.

Our customers are companies that expect reliable, legal solutions which UMR provides. Our operations comply with Polish and EU regulations andutilize state-of-the-art technologies. UMR is becoming synonymous with quality, precision and reliability in recycling and noble metal recovery thanks to long-standing cooperation with satisfied customers.

Was machen wir

Wir arbeiten mit großen und kleinen Unternehmen auf der ganzen Welt im Bereich der Rückgewinnung von Edelmetallen aus Katalysatoren zusammen. Wir befassen uns mit dem Ankauf und der Verarbeitung von gebrauchtenkeramischen Katalysatoren, Monolithen aus diesen Katalysatoren und Metallkatalysatoren aller Automodelle.

Unser Ziel ist es, zur erneuten Verwendung so viel wie möglich Edelmetalle aus dem gelieferten Material zurückzugewinnen. Wir verwenden dazu eine Reihe von erprobten Verfahren und beschäftigen qualifizierte Mitarbeiter. So wollen wir zur erneuten Verwendung der auf unserem Planeten fehlenden Metalle beitragen und etwas für zukünftige Generationen tun.

Unsere Kunden sind Firmen, die sichere, legale Lösungen erwarten, die UMR ihnen anbieten kann. Wir arbeiten in Übereinstimmung mit polnischem und EU-Recht, wir nutzen die neuesten technischen Lösungen. Dank zufriedener Kunden, die seit Jahren mit uns zusammenarbeiten, wird UMR zum Synonym für Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit im Bereich der Verwertung und Rückgewinnung von Edelmetallen.

Jakość

Wymagania stawiane firmom w branży recyklingu są coraz wyższe. Muszą one jednocześnie spełniać rygorystyczne wymogi ekologiczne, zaspokajając wymagania klientów. Nasz proces produkcyjny spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

UMR ma swoją siedzibę w nowo wybudowanym zakładzie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Trzebini, w wygodnej lokalizacji - bezpośrednio przy autostradzie A4. Jest to nowocześnie zaprojektowany zakład wyposażony w nowoczesne maszyny i urządzenia, dzięki czemu pracownicy oszczędzają czas na koordynację procesu produkcji. Przekłada się to na znacznie krótszy czas wykonywania poszczególnych procesów technologicznych, co prowadzi z kolei do niższych kosztów i mniejszych wydatków ponoszonych przez klientów. Nasza linia produkcyjna jest specjalnie zaprojektowana do optymalnego przerobu, do odzysku metali szlachetnych z używanych katalizatorów.

Zapewniamy skuteczny, a zarazem bezpieczny i ekologiczny proces recyklingu prowadzący do wytopu metali szlachetnych z dostarczonego materiału. UMR posiada nowoczesne laboratorium z zainstalowanymi certyfikowanymi spektrometrami analitycznymi, gdzie przeprowadzane są wszystkie wymagane badania. Nowoczesna aparatura pomiarowa oraz wiarygodnie, przejrzyście i fachowo przeprowadzany proces kontroli jakości gwarantują najwyższą dokładność i cieszą się doskonałą opinią.

Quality

The requirements set for companies from the recycling industry are becoming more and more stringent.While satisfying customers’ needs, they must also follow rigorous ecological constraints. Our production process complies with all safety and environmental protection standards.

UMR is based in a new facility in the Trzebinia Special Economic Zone, conveniently located right next to the A4 highway. It is amodern plant equipped with high-tech machinery and devicesthat help save the time spent by the staff on coordinating the production process. This substantially reduces completion time for different technological processes, which in turn decreases costs and lowers customers’expenditure. The assembly line is specially designed to allow optimal processing and recovery of noble metals from used catalytic converters.

The recycling process at our plant is efficient, safeas well asenvironmentally-friendly and it enables the recovery of noble metals from the incoming material.UMR owns a state-of-the-art laboratory equipped with certified analytical spectrometers where all the required testing takes place. Modern measuring equipment as well as reliable, transparent and professional quality control ensure the highest level of accuracy and generate greatcustomer feedback.

Qualität

Die Anforderungen an die Recycling-Unternehmen werden immer höher. Sie müssen auch strenge Umweltanforderungensowie Kundenanforderungen erfüllen. Unser Herstellungsverfahren erfüllt alle Standards der Sicherheit und des Umweltschutzes.

UMR liegt in einem neu errichteten Werk in der Sonderwirtschaftszone in Trzebinia, in einer günstigen Lage - direkt an der Autobahn A4. Es ist ein modern gestaltetes Werk mit modernen Maschinen und Geräten, so dass die Mitarbeiter Zeit für die Koordination des Produktionsprozesses sparen. Dieses resultiert in einer viel kürzeren Dauer der einzelnen technologischen Prozesse, was wiederum zu niedrigeren Kosten und geringeren Ausgaben seitens der Kunden führt. Unsere Produktionslinie ist speziell für eine optimale Verarbeitung für die Rückgewinnung von Edelmetallen aus gebrauchten Katalysatoren entwickelt.

Wir bieten ein effektives und dennoch sicheres und umweltverträgliches Recycling-Verfahren, welches zur Schmelzung von Edelmetallen aus dem gelieferten Material führt. UMR verfügt über ein modernes Labor mit installierten zertifizierten analytischen Spektrometern, wo alle erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden. Moderne Messtechnik und zuverlässiges, transparentes und professionelles Verfahren der Qualitätskontrolle sorgen für höchste Genauigkeit und genießen einen ausgezeichneten Ruf.